22

Mar 2018

Road show

Road show  สินค้า Safet y Valve ในงานอบรม ผู้ควบคุมหม้อต้มไอน้ำ ผู้เข้าอบรมต่างให้ความสนใจในตัว ผลิตภัณฑ์ Safety Valve และ Steam Trap เป็นอย่างมาก หลังจากได้รับความรู้ความเข้าใจกับ หลักการทำงานของหม้อต้มไอ้น้ำ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับ ทาง Safety Vavle “Leser” จัดอบรมให้กลุ่มลูกค้าในระยอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการแบ่งประเภท โครงสร้างและหน้าที่ของ safety valve  ตลอดจนถึงการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการบำรุงรักษา  นอกจากนี้จะได้ทราบถึงมาตรฐาน วิธีการในการตรวจสอบและหลักเกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐานสากล เช่น ASME และ API รวมทั้งมีการทำ Work-shop แบบเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดในการคำนวนขนาดเซฟตี้วาล์วด้วยโปรแกรม  VALVESTAR ®  ผ่านทางโน๊ตบุ๊ค  เพื่อให้เกิดทักษะการชำนาญในการเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า รวมทั้งสร้างสรรค์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่านอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560 บ.วิสโก้ กรุ๊ป ได้เข้าร่วมออกบู๊ทใน งานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ โดยได้นำเสนอสินค้า VELAN steam trap ซึ่งเป็นกับดักไอน้ำที่ระบาย Condensate ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของไอน้ำมากที่สุด ทำงานได้แม่นยำ ทนทาน ลดการสูญเสียไอน้ำ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 30 % เมื่อเทียบกับกับดักไอ้น้ำชนิดอื่นๆ โดยมีท่าน อธิบดีและรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้เข้า เยี่ยมชมสินค้าในครั้งนี้ด้วย

การจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ วาล์วที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ให้กับพนักงานของบริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด ณ.ห้องประชุม บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด วันที่ 25 เมษายน 2560  เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของวาล์วที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและวิธีการติดตั้งบำรุงรักษา

การจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ วาล์วที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ให้กับพนักงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้า ครบุรี จำกัด ณ.ห้องประชุม บริษัท ผลิตไฟฟ้า ครบุรี จำกัด วันที่ 19 เมษายน 2560  เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของวาล์วที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและวิธีการบำรุงรักษา

การจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ วาล์วที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว ให้กับพนักงานของบริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด ณ.ห้องประชุม บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของวาล์วที่ใช้ในโรงงานเครื่องแก้วและวิธีการบำรุงรักษา