กรมชลประทาน เพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำบางโฉมศรี  ปรับเปลี่ยนการระบายน้ำใหม่ทำให้ประสิทธิภาพในการส่งน้ำของคลองส่งน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนDismantling Joint Size: 60 ” และ Butterfly Valve Size: 72 “

Your email address will not be published. Required fields are marked *